Skip to content

GDPR

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: http://stoltzeit.dk.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Kommentarer

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam. En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Kontaktformularer

Tak for din interesse for at blive kontaktet af vores virksomhed. Ved at bede om at blive kontaktet accepterer du nærværende vilkår for vores behandling af dine personoplysninger. Ved at udfylde formularen accepterer du at blive kontaktet af os: Stoltze IT ApS Hvis du har spørgsmål, ønsker at tilbagetrække dit samtykke eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os på sst@stoltzeit.dk, så vil vi tage hånd om din forespørgsel hurtigst muligt.

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år. Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren. Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde. Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted. Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Analytics

Hvordan behandler vi dine data

Stoltze IT har en intern databeskyttelsespolitik i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning. Stoltze IT bruger de på hjemmesiden indtastede eller pr. brev, e-mail, telefon eller ved personligt fremmøde oplyste personoplysninger som grundlag for planlægning af møder, seminarer, salgsmæssige opfølgninger mv., Stoltze IT opfatter enhver afgivelse af personoplysninger i ovennævnte forbindelse som et udtrykt samtykke til, at personoplysningerne gøres til genstand for elektronisk registrering og behandling i forbindelse med behandlingen af pågældende andragende. Stoltze IT videregiver eller videresælger ikke persondata til tredjepart ud over i de tilfælde hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne. Stoltze IT benytter endvidere de afgivne oplysninger til at danne statistik på et overordnet niveau om undervisning, seminarer, ansøgninger, salgsmæssige indsatser mv. Statistikken benyttes internt i Stoltze IT til sagsbehandlingen samt til relevant offentliggørelse i årsrapporter og på Stoltze ITs hjemmeside. Stoltze IT opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål. Persondataoplysningerne opbevares på sikker måde og er kun tilgængelige for Stoltze ITs ansatte og bestyrelse hhv. Stoltze IT bestyrelse i det omfang den enkelte har behov for oplysningerne i forbindelse med sagsbehandlingen. Når opbevaringen af personoplysningerne ikke længere har et klart og sagligt formål, slettes de på sikker måde. Det er en forudsætning for Stoltze ITs behandling af andragender til Stoltze IT, at du giver dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger. Du kan dog til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, dette vil dog betyde, at Stoltze IT ikke kan behandle dit andragende. Du kan til enhver tid få oplyst, i hvilket omfang Stoltze IT behandler oplysninger om dig og til hvilke formål dine oplysninger benyttes samt gøre indsigelse mod dette. Urigtige oplysninger vil straks blive rettet. Henvendelse i den forbindelse skal rettes til: sst@stoltzeit.dk. Hvis du mener, at dine persondata bliver anvendt i strid med databeskyttelsesforordningen, kan du klage til Datatilsynet.

Hvor længe vi gemmer dine data

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø. For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor vi sender dine data hen

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Betingelser for kontaktformularer

Tak for din interesse for at blive kontaktet af vores virksomhed. Ved at bede om at blive kontaktet accepterer du nærværende vilkår for vores behandling af dine personoplysninger. Ved at udfylde formularen accepterer du at blive kontaktet af os: Stoltze IT ApS Hvis du har spørgsmål, ønsker at tilbagetrække dit samtykke eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os på sst@StoltzeIT.dk, så vil vi tage hånd om din forespørgsel hurtigst muligt.

Yderligere information

Data politik

Denne datapolitik gælder for Stoltze ITs behandling af persondata i bredeste betydning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Data ansvarlig

Ledelsen i Stoltze IT har ansvaret for at alle persondata indsamles, opbevares, benyttes og slettes korrekt. Da Stoltze ITs aktiviteter ikke primært beror på databehandlingsprocesser, er der ikke udpeget en Data Protection Officer (DPO).

Typer af Data

Stoltze IT indsamler og benytter følgende datatyper:

 1. Ansatte: Navn, fødselsdato, civilstand, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, nærmeste slægtninges navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, bankoplysninger.
 2. Stoltze ITs bestyrelse: Navn, personnummer, civilstand, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, skatteoplysninger, bankoplysninger, evt. pas-og eller kørekortoplysninger.
 3. Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, eventuelt VR-nummer/NACE-kode på virksomhed, jobtitel, branche, funktion samt lign information mhp. segmentering. Dog ikke personfølsomme data.
 4. Personer i arbejdsprøvning eller erhvervspraktik Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Kategorisering af persondata

Personoplysninger kan opdeles i almindelige og følsomme oplysninger.

 1. Almindelige personoplysninger er f.eks. oplysninger, der tjener til identifikation, personnummer, adresse, email og oplysninger om økonomiske forhold.
 2. Følsomme personoplysninger er f.eks. oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, væsentlige sociale forhold, helbred, seksuelle forhold, fagforeningsforhold, biometriske data og straffe.

Opbevaring og sikring af data

Der skelnes mellem opbevaring af almindelige personoplysninger herunder personnumre og særligt følsomme personoplysninger.

 1. Stoltze IT opbevarer primært persondataoplysninger i lønsystem og timeregistreringssystemer som i begge tilfælde er cloude løsninger. De er beskyttet med password.
 2. Følsomme personoplysninger opbevares i særskilte filer eller systemer, som er beskyttet med et andet password end det, der generelt giver adgang til computeren. Kun Øverste ledelse og medarbejder hvis jobtitle omfatter arbejde med disse data har adgang.
 3. Sagsmapper befinder sig i på kontoret, som enten er bemandet eller aflåst. Kun Stoltze ITs personale har nøgle til kontoret.  Uden for normal kontortid er kontoret, såvel som resten af Stoltze ITs lejemål beskyttet af tyverialarmer med forbindelse til vagtcentral.
 4. Back up af computer sker i Microsoft Azure.
 5. MailChimp og lign. tjenester er desuden underbehandlere af data.

Benyttelse af data

Stoltze IT indsamler udelukkende personoplysninger, hvor der foreligger et klart behov og formål. Stoltze IT benytter principielt kun data til de formål, hvortil de er indsamlet eller oplyst af pågældende. Stoltze IT videregiver ingen data til andre uden de pågældendes tilladelse, med undtagelse af sådanne data, der kræves videregivet af offentlig myndighed eller i henhold til gældende lovgivning (bemærk, at MailChimp er underbehandler af ved tilmelding til events og nyhedsbrev, hvor data altså sendes til GDPR-compliant virksomhed uden for EU). De persondata, der er afgivet til Stoltze IT benyttes af ledelsen og administrationen. I visse tilfælde kan data også behandles af Stoltze ITs bestyrelse. Ikke-følsomme persondata om medarbejder og kunder til Stoltze IT behandles endvidere af Stoltze ITs øvrige data.

Sletning af data

Stoltze IT sletter principielt alle persondata, der ikke længere er brug for. Af hensyn til dokumentation overfor myndigheder og i henhold til regnskabslovgivningen slettes visse data dog først efter 5 år. Enhver, der er registreret kan forlange at få alle sine data slettede. Stoltze IT vil umiddelbart efterkomme en sådan anmodning og vil meddele de pågældende, når det er sket. Persondata i forbindelse med uopfordrede ansøgninger om bolig, arbejde, legater el.lign. slettes umiddelbart.

Samtykke

Stoltze IT opfatter frivillig afgivelse af almindelige persondata som samtykke til, at Stoltze IT kan opbevare og anvende data om de pågældende efter det oplyste formål. Visse ikke-følsomme persondata, f.eks. personnumre og oplysninger om personlige økonomiske forhold, opbevares og benyttes kun efter specifik aftale mellem Stoltze IT og den registrerede. Særligt følsomme personoplysninger opbevares og bruges kun i helt særlige tilfælde og kun efter meddelt skriftligt samtykke. Enhver registreret person har ret til at få oplyst, hvilke data Stoltze IT opbevarer om den pågældende og hvortil data benyttes. Fejlagtige oplysninger rettes umiddelbart på forlangende. Stoltze IT anvender ikke persondata til direkte markedsføring. Oplysningerne om samtykke offentliggøres på Stoltze ITs hjemmeside. Modtagere af nyheds-/marketing-/massemails har givet samtykke hertil i forbindelse med konverteringer/tilmeldinger på vores website (dette oplyses ved konvertering/tilmelding). Desuden ved udfyldelse af spørgeskemaer o.lign., hvor samtykke også kan fravælges. Endvidere kan enhver modtager af nævnte mails framelde sig med et klik (jf. SPAM-paragraffen i markedsføringsloven).

Brud på datasikkerheden

Ved brud på datasikkerheden vil Stoltze IT inden for 72 timer underrette Datatilsynet. Hvis sikkerhedsbruddet indebærer risiko for misbrug af de pågældendes rettigheder, herunder diskrimination, identitetstyveri eller bedrageri, underrettes de pågældende straks.

Process for sletning af personhenførbare data

Når en person ønsker at personhenførbare data slettet sendes en mail til sst@stoltzeit.dk. Intern IT sikre at evt. personhenfører data slettes i Active Directory, personlige foldere, og Data Warehouse. Marketing sikre at evt. personhenfører data slettes i CRM og nyhedsbrev. Ledelsen kvalitetssikre at alle personhenfører data er slette.